ตารางกิจกรรมเดือน ม.ค.
7 - 9 ม.ค. 2562
ค่ายลูกเสือป.4-ป.6

11 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

17 ม.ค. 2562
ค่ายลูกเสือป.1-3

23 - 25 ม.ค. 2562
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ตารางวันหยุดเดือน ม.ค.
1 ม.ค. 2562
วันปีใหม่

16 ม.ค. 2562
วันครู