ปรับปรุงล่าสุด : 18 มิถุนายน 2562


ภาคเรียนที่ 1/2562

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - เต็มจำนวนที่กำหนด
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เว้นวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
เกณฑ์การรับสมัคร
 1. ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558
ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1 หรือจบชั้นอนุบาลปีที่ 1
 2. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนต้องเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทั้งชาย และหญิง
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร
 1. ตัวนักเรียน
 2. รูปถ่าย 2" หรือรูปสีขนาดโปสการ์ด จำนวน 3 รูป
 3. สูติบัตร (ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
 4. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
 5. ใบรับรอง (ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ) จากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นต่ำกว่าชั้นที่สมัคร 1 ระดับชั้น
 6. สมุดรายงานผลการเรียนของนักเรียนขณะเรียนชั้นต่ำกว่าชั้นที่สมัคร 1 ระดับชั้น (ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
 7. สมุดงานของนักเรียนขณะเรียนชั้นต่ำกว่าชั้นที่สมัคร 1 ระดับชั้น
 8. ค่าสมัคร 120 บาท
 กำหนดการเรียน
ภาคฤดูร้อน วันที่ 26 มีนาคม - 24 เมษายน 2562
เรียนเตรียมความพร้อมเวลา 09.00 - 12.00 น.
ค่าธรรมเนียม รวมค่านม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเอกสารประกอบการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม - กันยายน 2562
เวลาเรียน 08.00 - 15.15 น.
ค่าธรรมเนียม นักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนปรับอากาศ รวมทั้ง
 • อาหารกลางวัน, นม, อาหารว่าง (บ่าย)
 • หนังสือเรียน, สมุด (คุณครูจะแจกให้ในช่วงเปิดเรียนภาคที่ 1)
 • เอกสารประกอบการเรียน (คุณครูแจกให้ระหว่างเรียน)
 • อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • ชุดกีฬา, ชุดนอน, ชุดเอี๊ยม (คุณครูจะแจกให้ในช่วงเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1)
 • เรียนว่ายน้ำและคอมพิวเตอร์ (อนุบาล 3)
 • ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
  เวลาเรียน 08.00 - 15.15 น.
  ค่าธรรมเนียม รวมค่านม, ค่าอาหาร (กลางวัน), ค่าอาหารว่าง (บ่าย), ค่าหนังสือเรียน, เอกสารประกอบการเรียน
  สิ่งที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
  ค่าธรรมเนียมการเรียนประจำภาคฤดูร้อน, ภาคเรียนที่ 1, ค่ารถ (ถ้ามี)
  สวัสดิการที่โรงเรียนจัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  ประกันอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. (รายละเอียดจะแจ้งในใบมอบตัวนักเรียน)
  (บิดา - มารดาเท่านั้นเป็นผู้มอบตัวนักเรียน)
  การมอบตัวรับเฉพาะแคชเชียร์เช็ค หรือเงินสด