ปรับปรุงล่าสุด : 18 มิถุนายน 2562


ภาคเรียนที่ 1/2562

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - เต็มจำนวนที่กำหนด
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เว้นวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
เกณฑ์การรับสมัคร
 1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้สมัครต้องสอบผ่านชั้น ม.3 ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
มีความประพฤติเรียบร้อย
 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้สมัครต้องสอบผ่านระดับชั้นที่ต่ำกว่าที่สมัคร 1 ระดับชั้น และได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
มีความประพฤติเรียบร้อย
หลักฐานการสมัคร
 1. รูปถ่าย 2" จำนวน 3 รูป แต่งเครื่องแบบนักเรียน
 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
 3. ใบปพ.1 (ฉบับจริง)
 4. สมุดพก (ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
 5. สมุดพกของระดับชั้นที่เรียนผ่านมา (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ) (กรณีสมัครชั้น ม.5-6)
 6. ผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่เรียนผ่านมา (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ) (กรณีสมัครชั้น ม.5-6)
 7. ค่าสมัคร 120 บาท

 8. หมายเหตุ : บิดา-มารดา เท่านั้นเป็นผู้พานักเรียนมาสมัคร และสอบสัมภาษณ์ในวันสมัคร
วันมอบตัว ตามวัน – เวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด

 กำหนดการเรียน
ภาคฤดูร้อน วันที่ 17 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562
เรียนเตรียมความพร้อมเวลา 08.00 - 12.00 น.
เรียนวิชาหลักทุกวิชา เสริมการเรียนภาษาอังกฤษ และเรียนคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม - กันยายน 2562
เวลาเรียน 08.00 - 15.15 น.
ค่าธรรมเนียม นักเรียนจะได้เรียนในห้องปรับอากาศ รวมทั้ง
 • เรียนเสริมตอนเย็นหลังเลิกเรียน (15.30 - 16.30น.)
 • เรียนคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เนต
 • อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • ทำกิจกรรมโครงงาน
 • เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
 • เข้าค่ายจริยธรรม
 • หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน
 • ทัศนศึกษานอกสถานที่
 • ประกันของเสียหาย (200 บาท คืนให้เมื่อลาออกจากโรงเรียน โดยไม่ทำของเสียหาย)
 • ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
  เวลาเรียน 08.00 - 15.15 น.
  สิ่งที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
 • ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคฤดูร้อน, ภาคเรียนที่ 1, ค่ารถ (ถ้ามี)
 • สวัสดิการที่โรงเรียนจัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  ประกันอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. (รายละเอียดจะแจ้งในใบมอบตัวนักเรียน)
  (บิดา - มารดาเท่านั้นเป็นผู้มอบตัวนักเรียน)
  การมอบตัวรับเฉพาะแคชเชียร์เช็ค หรือเงินสด