ปรับปรุงล่าสุด : 18 มิถุนายน 2562


อ.อุดม - รศ.เกษมศรี วัชรสกุณี
 
ดร.สุธีธัช วัชรสกุณี

 
นางอัญชลี ภักดีงามสอน
ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายอำนวยการ 


นางสาวรัชณู วงษ์วาส
ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป 


นายปัญญา ปิ่นวิเศษ
ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายวิชาการ 

นางปนัดดา คุ้มเงิน
 


นางสาวภัทรกร ประยุง
 

นางสาวนันทนา แตงอ่อน
 


นางสาวสุวภัทร เขียวบุตร
 
นางสาวกัญญาณัฐ ดวงกระโทก
 
นางสาววรรณภา ป้อมเจา
หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย
 


นางสาวรัชนี ธรรมโรจน์
 


นางสาวนิรมล สุขเกษม
 


นางสาวกาญจนา สุทธิวิลัย
 


นางสาวพลอยชมพู ชื่นดี
 


นางสังวาลย์ ศรีวัง
 


นางสาววันทนี อินอ่ำ
 


นางสาวศิริพร ณรงค์การ
 
นางสาวสุพัตรา จันที
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 


นางสาวใหม่ กระดีแดง
 


นางสาวอภิชญา มุละชิวะ
 
นางสาวกาญจนา โชติช่วง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 


นางสาวพัชรี เชื้อปู่
 


นางสาวสุภลักษณ์ คชสินธิ์
 
นางสาววารุณี ไชยนาพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 


นางสาวฟลอริดา คล้ายแจ้ง
 


ครูสุดาภา พันธุชา
 
นางสาววันวิสาข์ แหยมยาคง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 


นางสาวกรองกาญจน์ ชูรัตนไชย
 


นางสาวปทุมทิพย์ ศรีสุข
 


นางสาวอรทัย เจริญชีพ
 
นางสาวพนิดา มั่นทุกะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
นางสาวกัญญารัตน์ เลี้ยงบำรุง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 


นางสาวชาลิสา สุขสุวรรณ
 


นายสามารถ เต็มรัตน์
 
นางสาวพนิดา พุฒซ้อน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 


นายชวภณ บุญฐิติกุลชาต
 


นางสาววันทยาพร ศรีมันตะ
 
นางสาวอมรรัตน์ หอมชื่น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 


นางฐานุตรา จอนสัน
 


นางสาวอุราวรรณ์ มีศิล
 
นางสาวลัดดา แจ้งเขตร์
 


นายอำนาจ หมื่นหาญ