ปรับปรุงล่าสุด : 18 มิถุนายน 2562รศ.เกษมศรี วัชรสกุณี
ที่ปรึกษาโรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต
ประธานกรรมการ

ดร.สุธีธัช วัชรสกุณี
ผู้รับใบอนุญาต - ผู้อำนวยการ - ผู้จัดการ
กรรมการ - เลขานุการ

ดร.สันติ กิจลือเกียรติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสาวศนิตรา คล้ายทิม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางภาวีณี ดาวนีย์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นางสาวรัชนู วงษ์วาส
ผู้แทนครู
กรรมการ

นางอัญชลี ภักดีงามสอน
ผู้แทนครู
กรรมการ - ผู้ช่วยเลขานุการ