ปรับปรุงล่าสุด : 18 มิถุนายน 2562

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต ตั้งอยู่เลขที่ 13/8 หมู่ 4 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 12 ไร่ ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2541 เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยครั้งแรกตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนอุดมพัฒนา” ใช้อักษรย่อว่า “อ.ด.พ.”
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษมศรี วัชรสกุณี เป็นผู้รับใบอนุญาต มีอาจารย์อุดม วัชรสกุณี เป็นครูใหญ่ และผู้จัดการ เปิดสอนชั้นอนุบาล มีนักเรียน 12 คน มีอาคารเรียน 1 อาคารคือ อาคารปักษาสวรรค์ และอาคารประกอบการเรียน 1 อาคาร คือ อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า
พ.ศ. 2543 สร้างห้องประกอบการเรียนอนุบาล ห้องศูนย์การเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องภาพยนตร์ เปิดสอนชั้นอนุบาล มีนักเรียน 52 คน
พ.ศ. 2544 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต” แต่ยังใช้อักษรย่อว่า “อ.ด.พ.” มีจำนวนนักเรียน 139 คน ในภาคเรียนที่ 2 มีการเปลี่ยนครูใหญ่ และผู้จัดการเป็น ดร.ศศิธร วัชรสกุณี
- สร้างห้องสมุดระดับประถมศึกษา
พ.ศ. 2545 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • สร้างอาคารเรียนเพิ่ม 2 อาคาร คือ อาคารลัดดาวัลย์ และอาคารศรีมาลา
 • สร้างห้องประกอบการเรียนเพิ่มเติม ห้องประกอบการวิทยาศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะ ห้อง Soundlab ห้องวงโยธวาทิต ห้องลูกเสือ ห้องพันธุกรรมพืช ห้องภูมิปัญญาไทย ห้องพหุปัญญา และห้องอินเตอร์เนต
 • ปรับเปลี่ยนป้ายชื่อโรงเรียน
 • สร้างสระว่ายน้ำ ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
 • สร้างสนามบาสเกตบอล และลานกีฬาสำหรับนักเรียน
 • สร้างห้องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนต พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตตามห้องเรียนนักเรียนทุกห้อง วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานบริหารทั้งโรงเรียน
 • จัดตั้งวงโยธวาทิต
 • ติดเครื่องปรับอาคารหอประชุม และห้องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนต
 • สร้างห้องวิชาการ ทะเบียน-วัดผล

  พ.ศ. 2546
 • สร้างอาคารสำนักงานบริหารใหม่
 • สร้างอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเพิ่ม 1 อาคาร คืออาคารกฤษณา
 • สร้างศูนย์วิทยพัฒนา
 • สร้างห้องศูนย์อนุบาล และห้องจริยธรรม

 • พ.ศ. 2547
 • สร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ ด้านหลังโรงเรียน
 • สร้างห้องสมุด, ห้องโสตทัศนูปกรณ์, ห้องพยาบาลใหม่
 • สร้างอาคารอนุบาลเพิ่ม 1 หลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน (อาคารมหัศจรรย์)

 • พ.ศ. 2548
 • จัดทำห้องประกอบการเรียนวิชาการงาน, ศิลปะ, นาฏศิลป์, และวงสตริงคอมโบใหม่
 • ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับโปรแกรม ฟิวเจอร์
 • ขยายลานกีฬา และจัดทำเวทีขนาดใหญ่สำหรับกิจกรรมของโรงเรียน
 • จัดทำที่จอดรถเพิ่มเติม
 • พ.ศ. 2549
 • จัดทำหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียน

 • พ.ศ. 2550
 • สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 อาคาร (อาคารกฤษณาส่วนต่อขยาย)
 • เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ปรับปรุงอาคารจันทร์กระจ่างฟ้า โดยปูพื้นกระเบื้องยางใหม่
 • จัดทำลานจอดรถเพิ่มเติม บริเวณหน้าอาคารลัดดาวัลย์
 • ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหอโดด ลานกีฬา
 • ปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณหลังอาคารจันทร์กระจ่างฟ้า
 • ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
 • พ.ศ. 2551
 • สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 อาคาร (อาคารลีลาวดี)
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบริเวณโรงเรียน
 • จัดทำห้องน้ำเพิ่มสำหรับนักเรียนประถม และมัธยม
 • จัดทำสวนหย่อม
 • ปรับปรุงรั้วบริเวณด้านข้างโรงเรียน
 • พ.ศ. 2552
 • สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 อาคาร เป็นอาคารเรียนพร้อมห้องประกอบการเรียน(อาคารสุพรรณิการ์)
 • จัดทำหลังคาบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าธุรการ
 • จัดทำสนามเด็กเล่น พร้อมหลังคาใหม่
 • ทาสีอาคารเรียนใหม่
 • ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
 • สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ (ด้านข้างสนามบาสเกตบอล)
 • ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
 • พ.ศ. 2553
 • จัดทำลานอเนกประสงค์หน้าอาคารใหม่
 • จัดทำหลังคาลานอเนกประสงค์หน้าอาคารใหม่
 • จัดทำหลังคาบริเวณทางเดินภายในโรงเรียน ตั้งแต่ธุรการจนถึงสนามบาสเกตบอล
 • จัดทำหลังคาบริเวณลานจอดรถหน้าอาคารลัดดาวัลย์ และลานจอดรถหน้าอาคารลีลาวดี
 • พ.ศ. 2554
 • ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
 • จัดทำห้อง Sound Lab
 • เปลี่ยนผู้อำนายการเป็น ดร.สุธีธัช วัชรสกุณี
 • พ.ศ. 2555
 • ตีเส้นทางเดินนักเรียนจากหน้าโรงเรียนถึงอาคารจันทร์กระจ่างฟ้า
 • ปรับปรุงตาข่ายดักแมลงสระว่ายน้ำ
 • พ.ศ. 2556
 • สร้างห้องดนตรีสากล
 • พ.ศ. 2557
 • ปรับปรุงเวทีหน้าอาคารสุพรรณิการ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
 • ติดตั้งพัดลมใต้อาคารสุพรรณิการ์

 • วิสัยทัศน์
   
  ภายในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิตมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ และคุณธรรม มีน้ำใจ ใฝ่ทำดี อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีวินัย และมีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
   
  ปรัชญาของโรงเรียน
   
  สร้างรากฐานทางวิชาการให้ดี มีวินัย และคุณธรรม
   
  คติพจน์ของโรงเรียน
   
  ควรมีศีล มีปัญญา มั่นอยู่ในธรรม
   
  ต้นไม้ประจำโรงเรียน
   
  ต้นไทร
   
  สีประจำโรงเรียน
   
  ชมพู-ขาว
  สีชมพู หมายถึง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพ อ่อนน้อม
  สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด มองโลกในแง่ดี
   
  คำย่อ อ.ด.พ.
   
  อ หมายถึง อดทน อดกลั้น อดออม
  ด หมายถึง ดีความรู้ ดีวินัย ดีคุณธรรม
  พ หมายถึง พากเพียร พยายาม
   
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน
   
  มีน้ำใจ ใฝ่ทำดี
   
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
   
  กิจกรรมดี มีคุณธรรม เลิศล้ำความสามารถ