ปรับปรุงล่าสุด : 18 มิถุนายน 2562

  ปีการศึกษา 2546
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4 จากโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี และมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นเรื่อง นำขยะมาทำปุ๋ยหมัก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี
 
  ปีการศึกษา 2547
 
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ครั้งที่ 1
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน แอโรบิค 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี โครงการจัดกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2547 จากศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวิ่งเก็บของ ระดับอนุบาล 3 หญิง งาน “วันการศึกษาเอกชน” จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี

  ปีการศึกษา 2548
 
ได้รับป้ายสนามพระราชดำริสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครู 3 ท่าน ได้รับรางวัลครูดีเด่น จาก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

  ปีการศึกษา 2549
 
ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ ระดับเงิน จากสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

  ปีการศึกษา 2550
 
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ครั้งที่ 2
ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ ระดับทอง จากกรมอนามัย
ได้รับการรับรองมาตรฐานเรื่องอาหารสะอาด ปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี ในโครงการ เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย

  ปีการศึกษา 2552
 
รางวัลเหรียญทองแดง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จาก สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  ปีการศึกษา 2554
 
ได้รับป้ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จาก สวทช.
ผ่านการประเมินโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม จาก โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  ปีการศึกษา 2555
 
ได้รับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ครู 3 ท่าน ได้รับรางวัลครูดีเด่น จาก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี
ผ่านการประเมินโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม จาก โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  ปีการศึกษา 2556
 
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ครั้งที่ 3
รางวัลเหรียญทองแดง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จาก สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน