ปรับปรุงล่าสุด : 18 มิถุนายน 2562


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้นโรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต
13/8  หมู่ 4   ต.คลองหก  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  13130
โทรศัพท์ : 0 2904 6150-1 โทรสาร : 0 2904 6151
โทรศัพท์ : 098 275 1791, 098 275 1794
E-Mail : info@udomsuksa.ac.th